CONDITIONALS – PODMÍNKOVÉ VĚTY

 

 0. conditional:

- všeobecné vědomosti

- tvoření: If .. přítomný čas, přítomný čas

If you heat chocolate, it melts. Když zahřeješ čokoládu, rozpustí se.

What do you do if you get a headache? Co uděláš, když tě začne bolet hlava?

 

 1. conditional:

- reálná podmínka v přítomnosti ( nebo budoucnosti ) uskutečnitelná podmínka, v češtině se objevuje by, budu, budeš....

- tvoření: If .. přítomný čas, ..will + infinitiv ( will můžeme také nahradit pomocí: must, may, can a nebo pomocí rozkazu)

If I have time, I will come. Když budu mít čas, příjdu.

What will you do if she doesn´t come? Co budeš dělat, když nepřijde?

 

 2. conditional:

- nereálná podmínka (neuskutečnitelnost v přítomnosti, budoucnosti), v češtině se objevuje kdyby, kdybych,....

- tvoření: If .. minulý čas, .. would .. infinitiv (would můžeme nahradit pomocí: could, might)

If I had time, I would come. Kdybych měl čas, přišel bych.

V podmínkových větách 2. kondicionálu nahrazujeme was pomocí were! Toto platí také u přacích vět.

If I were you, I wouldn´t do it. Kdybych byl tebou, neudělal bych to.

If he were (=was) here, everything would be perfect.

 

Rozdíl mezi 1. a 2. kondicionálem:

If I become a president, I will.... Když se stanu prezidentem, tak.... = to znamená, že jsem kandidát a že mám celkem reálnou šanci, že se jím stanu

If I became a president, I would... Kdybych se stal prezidentem, tak bych... = to znamená, že nejsem kandidátem a tudíž je nemožné, abych se jim teď stal. Je to můj  sen.

 

 3. conditional:

- použijeme, když už se něco stalo a už to nemůžeme změnit. Je to spíše povzdech nad tím, že to mělo být jinak. Takže se zásadně vztahuje k minulosti! V češtině se objevuje kdybych býval...

- tvoření: If .. předminulý čas, .. would + předpřítomný čas. (would můžeme nahradit pomocí could, might)

If I had had your address, I would have sent you a postcard. Kdybych býval měl tvou adresu, poslal bych ti pohled.

 

 1.pozn.: Před If nikdy nepíšeme čárku, ale v druhé části věty, která je vlastně větou hlavní čárku vždy píšeme.

If I have time, I will call you and help you.

I will call you and help you if I have time.

2.pozn.: Můžeme se také setkat s tím, že slovo If bude nahrazeno jinými výrazy.

Např.: If = In case (of)  ( jen v přítomném čase lze nahradit If pomocí In case (of))

            If  not = Unless

            If = Providing