1)      smyslová vnímání – ing

hate, dislike, enjoy, love, can’t stand, can’t help, keep, mind

I hate dancing.

He loves walking alone.

She can’t stand listening to him.

 

2)      make, let – nic

She made him do it.

Let me introduce myself.

 

3)      begin, start, continue – bez rozdílů významů – ing/to

He started to cry. / He started crying.

She began talking. /She began to talk.

 

4)       předložky, předložkové vazby – ing

 

interested in

zajímat se o

 

fed up with

být otrávený něčím

instead of

místo něčeho

 

fond of

milovat něco

prevent sb from

uchránit někoho před něčím, předejít něčemu

 

talk about

mluvit o

succeed in

uspět v

 

dream of

snít o

decide against

rozhodnout se proti

 

look forward to

těšit se na

accuse of

obvinit, nařknout

 

thank for

děkovat za

warn against

varovat před

 

be good at

být dobrý v

advantage of

výhoda něčeho

 

be bad at

špatný v

object to

namítat

 

think of

myslet na

in spite of

přestože

 

apologise for

omluvit se za

insist on

trvat na něčem

 

approve of

schvalovat něco

feel like

cítit se jako

 

congratulate on

popřát za/na

suspect of

podezřívat

 

stop from

zabránit

put off

odložit

 

get used to

zvyknout si

carry on

pokračovat

 

be used to

být zvyklý na

give up

vzdát

 

keep on

dělat stále něco

 

She insists on helping us.

Inspite of being there late she could join them.

He is bad at counting.

 

Vazby:

It is (not) worth... – (ne)stojí za to - This book is really worth reading...

It is no use/ It is no good.

There is no point in... – Nemá cenu ....

Have difficulty in – Mít potíže

A waste of money.../ a waste of time – ztráta peněz, času ... - It is a waste of money going there.

 

 

Pozor!!!look forward to“, „object to“, „be used to“ a „get used to“ přímo obsahují předložku „to“, takže i přesto potom musíme dát ještě –ing formu.

I am looking forward to hearing from you again soon.

I am used to getting up early.

 

 

5)       pouze s – ing

avoid

vyhnout se

 

finish

skončit

suggest

navrhnout

 

delay

zdržet, odložit

miss

zmeškat

 

report

oznámit

mind

myslet

 

prevent

překazit, zamezit

deny

popřít

 

postpone

odložit

resist

vzdorovat

 

feel

cítit

admit

přiznat

 

risk

riskovat

appreciate

ocenit, hodnotit

 

smell

cítit

mention

zmínit

 

fancy

mít rád

practise

procvičit

 

would mind

mohl by

consider

uvážit, zvážit

 

involve

vyžadovat

find

najít

 

stand

stát

prefer

preferovat

 

 

 

 

Pozor!

Po „mind“ i „would mind“ – ing

 

 

6)      pouze s “to”

 

decide

rozhodnout se

 

offer

nabídnout

refuse

odmítnout

 

seem

zdát se

would like

rád bych

 

deserve

zasloužit si

would love

rád bych

 

aim

mířit

would prefer

upřednostňuji

 

threaten

hrozit

expect

očekávat

 

mean

mínit, znamenat

explain

vysvětlit

 

tell

říci

warn

varovat

 

enable

umožnit

hope

doufat

 

plan

plánovat

claim

tvrdit

 

tend

mít sklon k, mířit

attempt

pokusit se

 

afford

dovolit si

arrange

zařídit

 

want

chtít

ask

ptát

 

understand

rozumět

order

přikázat

 

force

přinutit, nutit

teach

učit

 

learn

učit se

promise

slíbit

 

promise

slíbit

pretend

předstírat

 

agree

souhlasit

manage

nařídit

 

fail

propadnout

beg

žebrat

 

know

vědět

wonder

pochybovat

 

remind

připomínat

invite

pozvat

 

get

dostat

 

Všimněte si vazeb:

would like to, would love to, would hate to, would prefer to

I would prefer to stay at home rather than go out.

 

7)       příslovce, přídavná jména – “to”

 

difficult

 

impossible

 

expensive

kind

 

mean

 

careless

happy

 

delighted

 

surprised

sure

 

likely

 

easy

dangerous

 

cheap

 

clever

silly

 

glad

 

sad

amazed

 

certain

 

hard

safe

 

sensible

 

stupid

pleased

 

disappointed

 

astonished

 

I am pleased to see you again.

I was glad to hear that.

It was difficult to understand.

 

8)       

 

 

 

 
Tests:

Level
Test title
Infinitiv a gerundium A
Infinitiv a gerundium B