He is said to


 1. po trpném rodě sloves obvykle say, expect, think, suppose, believe, mean, know, understand a sloves smyslového vnímání: hear, see, listen, watch... V této situaci nezáleží přímo na na překladu těchto sloves a tudíž jejich překlad může být zaměňován - říká se, prý, má se za to, pokládá se, očekává se atd. (viz níže).

 tvorba: podmět + be + třetí tvar slovesa + to ...

 Podle českého překladu - Očekává se, že je bohatý. By se dalo přeložit: It is expected that he is rich. Takto se to ale nedá anglicky tvořit, a vzhledem k tomu, že ve všech těchto vazbách bude "it" na začátku věty jako podmět, takže na místo podmětu dáme podmět z druhé věty, a tudíž místo "that" dáme infinitiv "to" a poté sloveso v infinitivu.

                                     He is said to.png

 

He is said to be right. Říká se, že má pravdu.

It is said to be right. Je to prý správně.

He is said to be rich. Prý se říká, že je bohatý.

You are believed to... Má se za to, že...

He is expected to be back soon. Očekává se, že brzy bude doma.

It is thought to be... Pokládá se že....

He is known/ believed/ though/ supposed) to be poor. Ví se/ věří se/ myslí se/ předpokládá se o něm, že je chudý.

 

-  tvorba průběhového infinitivu: be + třetí tvar slovesa + to be + ...  – ing

He is said to be waiting here.

 

2.  tato situace platí pouze pro slovesa seem (zdát se) a appear (jevit se, zdát se)

tvorba: podmět + slovesa  + to...

He doesn´t seem to know it. Nezdá se, že by to věděl.

He appears to be all right. Vypadá, že je v pořádku.

They seem to be discussing something. Zdá se, že právě o něčem diskutují.

 

 TVORBA A ZMĚNA:

It seems that Peter likes her. » Peter seems to like her.

It is said that he is working hard. »  He is said to be working hard.

It is believed that Shakespeare lived in that house. »  Shakespeare is believed to have lived in that house.

It is said that you were driving very fast. »  You are said to have been driving very fast.

 

Minulý čas

Pokud chceme použít infinitivní konstrukci v minulém času, tvoří se pomocí past participle, tedy have + 3. tvar. Například: He is said to have been rich.

 

Zápor

Musíme si uvědomit, že věta He is not said to be rich. a věta He is said not to be rich. nemají stejný význam.

He is not said to be rich. = Neříká se, že je bohatý.

He is said not to be rich. = Říká se, že není bohatý.

 

Můžeme se také setkat se situací: He is not said not to be rich. = He is said to be rich. Význam obou vět je stejný. Možná Vás napadá, že v první větě jsou dva zápory, což neodpovídá základním pravidlům anglického jazyka, ale druhé "not" se váže již ke slovesu "be", tedy ke druhé větě. Takže i když se na první pohled může zdát, že jsou zde dva zápory, není to pravda a věta je takto správně.

 

Příklady

 He isn´t expected not to be rich. = Neočekává se, že není bohatý.

Jane is expected to marry Michael. = Očekává se, že si Jane vezme Michaela.

He is thought to be rich. = Je myšleno/věřeno, že je bohatý.

 

The global warming is said to be dangerous. = Říká se, že globální oteplování je nebezpečné.

The global warming is said not to be dangerous. = Říká se, že globální oteplování není nebezpečné.

The global warming isn´t said to be dangerous. = Neříká se, že globální oteplování je nebezpečné.

The global warming is said to have been dangerous. = Říká se, že globální oteplování bylo nebezpečné.
Tests:

Level
Test title
He is said to ... B