PRESENT PERFECT SIMPLE

PŘEDPŘÍTOMNÝ PROSTÝ

Tvorba:

have + past participle / -ed

I have bought a new skirt. Have you bought a new skirt? I have not bought a new skirt. Yes, I have. No, I haven't.

 

1. Doba minulého děje není určena. (zážitky, zkušenosti)

I have seen him. Have you ever read his book? I have never eaten Chinese food before. I have been to Germany twice. I haven’t seen him for ages.

 
aaa.png
2. Doba děje je určena časovým určením zahrnujícím přítomnost
 
I have seen him this week. I have already passed three tests today. We have been to Croatia twice so far this year.

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS PŘEDPŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ

Tvorba:

have been + -ing

She has been waiting. Has she been waiting? She hasn't been waiting. Yes, she has. No, she hasn't.

 

1. Označuje děj, který už nějakou dobu probíhá (začal v minulosti a bude pravděpodobně pokračovat)

I have been studying English for ten years. She has been living in Prague for three years. How long have you been waiting?

hhh.jpg

2. Děj, který probíhal v minulosti a nyní vidíme jen důsledek

She has been working all day. (She is very tired.) He has been running. (He is all wet.)  They have been cooking. (The kitchen is dirty.)

 

3. Události v minulosti, které má následek do přítomnosti

   I have been living here since 2008. (ještě tam bydlí)

- Tip: vše co souvisí s otázkou HOW LONG

1. Pokud budeme mít otázku s how long nebo odpověď na ni, používáme předpřítomný průběhový.

 How long have you been studying English?

2. Jedinou výjimkou mohou být děje, které se nevztahují do přítomnosti

 How long were you living in Boston before you moved to Prague? I was living in New York till 1999.

3. a nebo slovesa, která nemohou tvořit průběh (tam potom používáme předpřítomný prostý).

 I have known her for ten years.

 ff.jpg

 

Rozdíl mezi předpřítomným a minulým časem

Výrazy používané s předpřítomný časem (prostý i průběhovým), tyto výrazy Vám jen pomáhají s určením času, ale nikdy Vám neurčí, že na 100% se používají s předpřítomnými časy. Spousta z nich se může používat i v přítomném nebo minulém čase za určitých okolností. Takže Vám čas určují jen asi se 70% jistotou, takže si vždy domněnky ověřte překladem a významem věty.          

S předpřítomným časem

S minulým časem

this year / month / week

last year / month / week

this Monday / Tuesday / … weekend

last Monday / Tuesday / … weekend

this morning / afternoon / evening / night

last morning / afternoon / evening / night

this winter / summer …

last winter / summer …

today

yesterday

just (právě)

in 1999

so far (doposud)

in July

never (nikdy), ever (někdy)

on 20th July

since (od té doby)

when, while

 
a.jpg

Typické věty používané s minulým časem. – minulý čas používáme vždy, když děj skončil (I was born), byl jednorázový (My mum grew up in Prague), osoba už nežije

When I was young, I ….. I was born in 2000. Chinese invented paper. William Shakespeare wrote Hamlet. This book was published in 2007.

 

Srovnejte:

I have never met him.   x   I never met him.

ještě žije a mám šanci ho potkat x už je mrtvý a nikdy ho už nepotkám

I have bought a new suit.   x   I bought it a week ago.

není určeno kdy x je určeno kdy

 I have read this book.  x  I read this book last year.

nevím kdy x je určeno kdy

I have been to Croatia.  x  I was in Croatia in 2009. 

nevím kdy x je určeno kdy

I have been living here since 2000.  x  I was living here for ten years.

až do teď a předpokládám i dál do budoucna  x  už tady nebydlím a bydlím jinde

 

Pozor na spojky! when, since

WHEN používáme s minulým, budoucím, přítomným časem, ale s předpřítomným jen velmi zřídka

SINCE používáme v souvětí, kde jedna věta je minulá a druhá předpřítomná

 ccc.jpg

When I arrived at the airport, I found her quickly. I was swimming when she called on me.   I haven’t seen this meal since you cooked it last winter. I have been playing the tennis since I was 5.